Køb af byggegrund – Hvad bør du være særligt opmærksom på

valg af byggegrundHvis du tænker på at købe en byggegrund er der temmelig mange regler og love du skal tage højde for. De kan nemlig få stor betydning for, hvilket hus du kan bygge på grunden og, om du overhovedet må bygge på grunden. Det er en rigtig god ide at indhente alle de oplysninger om grunden, som du har mulighed for, inden du underskriver købsaftalen. Som køber har du faktisk pligt til at undersøge, om der er forhold, som kan spænde ben for dine byggeplaner. Sælgeren er til gengæld forpligtet til at oplyse om alt det, han eller hun ligger inde med af viden om grunden.

Regler og love

Der er en del regler og love som kan få betydning for, hvordan du kan bruge grunden:

Lokalplan

Det er lokalplanen, der angiver udviklingen i et specifikt område. Hvis man gerne vil afvige fra lokalplanen kræver det en dispensation fra kommunen. Lokalplanen bestemmer blandt andet:

 • Hvad bygninger eller et område skal benyttes til
 • Om der må bygges nyt og hvor
 • Om en bygning skal bevares
 • Hvor meget der må bygges på grunden
 • Hvor højt der må bygges
 • Afstanden til vej og skel
 • Om der er krav til materialevalg

Servitutter

Deklarationer eller servitutter er det samme. Det er bestemmelser, der på en eller anden vis begrænser brug af byggegrunde. En servituts bestemmelser kan minde om dem i lokalplanen.

Fredningsloven

Hvis en grund indeholder en bygning, der er fredet, har man som ejer pligt til at holde den ved lige. Det er ikke tilladt at rive den ned eller at bygge den om, da den er et vidnesbyrd om samfundsmæssige og historiske forhold.

Naturbeskyttelse

Den lovgivning der er i forhold til naturbeskyttelse kommer kun sjældent i spil. Den har at gøre med hvor tæt et byggeri må komme på strand, skov og fortidsminder.

Tjek miljøportalen

På det, der hedder Danmarks miljøportal, har man en oversigt over forurenede grunde. Det kan medføre øgede omkostninger og andre udfordringer at bygge på en forurenet grund.

De tre zoner

Her til lands er der tre typer af zoner som en grund kan ligge i. Zonen har stor betydning for, hvad en grund kan bruges til. De tre zoner er:

 • Byzonen er betegnelsen for de områder, som allerede er by eller de områder, som er godkendt i lokalplanen til bymæssig bebyggelse fremover. Her er der regler om, at der skal være erhvervsbyggeri, skole, institutioner.
 • Sommerhusområder er de områder, hvor det kun er tilladt at bebo husene i sommerperioden og under kortere ophold resten af året.
 • Landzonen er alle de tilbageværende områder og må kun benyttes til landbrug, gartneri, fiskeri, skovbrug.

To typer af grunde

Når du skal købe en grund, skal du være opmærksom på om grunden er byggemodnet eller ej.

 • Byggemodnet. Hvis en grund er byggemodnet er den klar til bebyggelse. Det vil sige, at afløb, kloakker, installationer, forsyninger er gjort klar og ført hen til grunden. Ligeledes har en landmåler målt grunden op, og den har fået et matrikelnummer i det kommunale register. Der kan være servitutter og grunden er en del af lokalplanen.
 • Ikke byggemodnet. Hvis en grund ikke er byggemodnet figurerer den ikke i lokalplanen og er for eksempel en del af en landmands mark, som først skal konverteres fra landzone til byzone. Det vil ofte kræve en ændring i lokalplanen. Du skal derfor sikre dig, at grunden kan byggemodnes og, hvad udgifterne til det er, inden du køber. En byggemodning indebærer:
  • Kloakering
  • Belysning
  • Jordregulering
  • Vejanlæg
  • Øvrige forsyningsanlæg

En købsaftale i forbindelse med en grund, der ikke er byggemodnet bør betinges af muligheden for at få matrikuleret jorden og at grunden må bebos. Så sørg for at tjekke op med kommunen, inden du forelsker dig i en grund, der ikke er byggemodnet.